زبان :
 1  2  3
پوستر
اخبار همایش

سنت گرد هم آمدن بزرگان صنعت فولاد ایران و جهان در حالی پنج ساله شد که رو نمایی از طرح جامع فولاد کشور از جمله دستاوردهای آن بود. اقدامی که هفتم و هشتم بهمن ماه به ابتکار روزنامه دنیای اقتصاد برگزار شد. طرح جامع فولاد کشور با هدف ترسیم مسیر توسعه براى دستیابى به هدف 55 میلیون تن ظرفیت تولید فولاد تا افق 1404 تدوین شده است. بر اساس این طرح، زنجیره فولاد کماکان در حلقه کنسانتره و سنگ آهن با کمبود مواجه است؛ بنابراین به اعتقاد کارشناسان اگر سیاستگذارى وزارت صنعت، معدن و تجارت برقرارى توازن در زنجیره فولاد است، باید دو راهکار اساسى را مدنظر قرار دهد که شامل توسعه فعالیت هاى اکتشاف و استخراج مواد معدنى، همچنین سرمایه گذارى مشترک با سایر کشورها به منظور تجهیز معادن و احداث واحدهاى معدنى است.  محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این همایش با بیان اینکه باید صنعت فولاد کشور را به سمت توسعه بیشتر هدایت کنیم، اعلام کرد:  مطالعات طرح جامع فولاد کشور در یک سال گذشته صورت گرفته و امیدواریم که طرح رونمایى شده ظرف یک ماه آینده به مرحله اجرا برسد.

به گفته محسن پروان دبیر این همایش، براى مشخص شدن وضعیت پیش روى توسعه و ایجاد توسعه پایدار، شرکت فولاد تکنیک، استفاده از فرصت هاى داخلى و بومى سازى این صنعت، شرکت آسکوتک و MME ، چالش هاى پیش روى صنعت، گروه ملى صنعتى فولاد ایران، وضعیت مواد اولیه و سنگ آهن، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران، وضعیت پیش رو و چشم انداز وضعیت فولاد جهان که متاثر از آینده صنعت فولاد چین خواهد بود، انجمن آهن و فولاد چین CISA   بهینه سازى انرژى و استفاده از تکنولوژى هاى به روز صنعت فولاد جهت ارتقاى بهر ه ورى شرکت سارایه، ا س ا م اس و دانیلى و در نهایت بررسى وضعیت بازار و چشم انداز بازار سنگ آهن و فولاد در سال 2015 و واحد مطالعات بازار کمک دنیاى اقتصاد کردند تا از مجموعه تصمیم گیران صنعت فولاد شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنایع معدنى ایران بتوانند نسبت به تدوین بهترین گزینه استراتژى صنعت فولاد اقدام کنند.