زبان :
 1  2  3  4  5  6  7
ثبت‌نام در همایش
درباره همایشسیاست های پولی و بانکی دولت همواره یکی از مهمترین عوامل در آینده اقتصاد هر جامعه است. این مسئله در کشور ایران که دولت سهم عمده ای در اقتصاد دارا می باشد و اقتصاد دولتی نقش پر رنگ تری ایفا می کند، مشهود تر است.
دنیای اقتصاد بر آن شده است تا برای آگاهی بیشتر مخاطبان خود در حوزه سیاست های پولی و بانکی و همچنین پیش بینی آینده اقتصاد ایران در این حوزه و دیگر حوزه های نقت، ارز و طلا، این همایش را در دو روز متوالی برگزار نماید تا امکان بهره برداری بیشتری برای مخاطبان و صاحب نظران فراهم آید.