در ﺳﺎل 1366 ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد. ﻃــﻰ اﯾﻦ دوره، اﺟﺮاى ﺑﯿﺶ از 30 ﭘﺮوژه ﻣﻠﻰ در ﺣﻮزه ﻫﺎى ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻰ، ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز، ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ، ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﺎوب را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﻰ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﻰ اﯾﺮاﻧﻰ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺗﻨﺎوب ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ، ﺗﺎﻣﯿﻦ، اﺣﺪاث و راه اﻧﺪازى اﺳﺖ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرى در رﺷﺘﻪ ﻫﺎى ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺑﻨﯿﻪ، ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن، ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، و ﻧﯿﺮو ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺼﺺ، ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﻼﺷﻤﺎن را در ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮى ﻣﻌﻄﻮف ﻣﻰ دارﯾﻢ. اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﺎ از زﻧﺪﮔﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ.

 • درباره ما
 • تماس با ما
 • وب سایت
 • ویدئوها
 • کاتالوگ ها
اطلاعات
تماس با ما
ویدئو
کاتالوگ
درباره ما

 در ﺳﺎل 1366 ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد. ﻃــﻰ اﯾﻦ دوره، اﺟﺮاى ﺑﯿﺶ از 30 ﭘﺮوژه ﻣﻠﻰ در ﺣﻮزه ﻫﺎى ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻰ، ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز، ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ، ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﺎوب را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﻰ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﻰ اﯾﺮاﻧﻰ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺗﻨﺎوب ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ، ﺗﺎﻣﯿﻦ، اﺣﺪاث و راه اﻧﺪازى اﺳﺖ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرى در رﺷﺘﻪ ﻫﺎى ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺑﻨﯿﻪ، ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن، ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، و ﻧﯿﺮو ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺼﺺ، ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﻼﺷﻤﺎن را در ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮى ﻣﻌﻄﻮف ﻣﻰ دارﯾﻢ. اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﺎ از زﻧﺪﮔﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ.

تماس با ما

آدرس: تهران خ ولیعصر بالاتر از جام جم کوچه کرانه پ 44

کد پستی :1966844113

تلفن : 26216600

فکس :26216405        

INSTAGRAM: tanavob.co

LINKEDIN: tanavob.co

ویدئو
درباره ما

 در ﺳﺎل 1366 ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد. ﻃــﻰ اﯾﻦ دوره، اﺟﺮاى ﺑﯿﺶ از 30 ﭘﺮوژه ﻣﻠﻰ در ﺣﻮزه ﻫﺎى ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻰ، ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز، ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ، ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﺎوب را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﻰ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﻰ اﯾﺮاﻧﻰ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺗﻨﺎوب ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ، ﺗﺎﻣﯿﻦ، اﺣﺪاث و راه اﻧﺪازى اﺳﺖ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرى در رﺷﺘﻪ ﻫﺎى ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺑﻨﯿﻪ، ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن، ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، و ﻧﯿﺮو ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺼﺺ، ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﻼﺷﻤﺎن را در ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮى ﻣﻌﻄﻮف ﻣﻰ دارﯾﻢ. اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﺎ از زﻧﺪﮔﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ.

بستن
تماس با ما

آدرس: تهران خ ولیعصر بالاتر از جام جم کوچه کرانه پ 44

کد پستی :1966844113

تلفن : 26216600

فکس :26216405        

INSTAGRAM: tanavob.co

LINKEDIN: tanavob.co

بستن
اطلاعات

 در ﺳﺎل 1366 ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد. ﻃــﻰ اﯾﻦ دوره، اﺟﺮاى ﺑﯿﺶ از 30 ﭘﺮوژه ﻣﻠﻰ در ﺣﻮزه ﻫﺎى ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻰ، ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز، ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ، ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﺎوب را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﻰ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﻰ اﯾﺮاﻧﻰ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺗﻨﺎوب ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ، ﺗﺎﻣﯿﻦ، اﺣﺪاث و راه اﻧﺪازى اﺳﺖ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرى در رﺷﺘﻪ ﻫﺎى ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺑﻨﯿﻪ، ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن، ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، و ﻧﯿﺮو ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺼﺺ، ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﻼﺷﻤﺎن را در ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮى ﻣﻌﻄﻮف ﻣﻰ دارﯾﻢ. اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﺎ از زﻧﺪﮔﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ.

بستن
ویدئو
بستن

افزودن نظر جدید

Filtered HTML

 • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.