بازار دیجیتالی فلز ایرانیان، شرکتی خ صو صی بوده که با سرمایه فعاالن با سابقه صنعت فوالد ت شکیل شده و از برند Faramet( فرامت( ا ستفاده می کند. در م سیر طراحی از دانش بازاریابی سنتی و بازار دیجیتالی و در سطح داخلی و بین المللی توسط متخصصان علمی و تجربی استفاده شده است. شعار این بازار ، " سررری -آسرران-امن Safe-Easy-Fast " اسررت که بر اسررا آن سرریسررتمی سررری و ر سرعت،کاربر سند، ساده و آ سان و دارای امنیت باال از دیدگاه های نرم افزاری و سخت افزاری ، هک و نفوذ می باشد. فروش محصروالف فلزی به دلیل شررایط فیزیکی و گرانبوا بودن آن دارای و رعیت خاا می باشرد. تفاوف وزن تئوری و واقعی مح صوالف یکی از چالش برانگیزترین مواردی ا ست که به این دلیل، فروش آن در ف ضای مجازی براسا سطح B2B گسترش چندانی نداشته است و سایت های موجود در سطح B2C باقی مانده اند و سایت های معروف جوانی نیز کمتر بدان وارد شده اند. Faramet(فرامت( با اتکا به دانش روز و تجربه طوالنی مدیران آن ، این سررطح را طراحی و به مرحله اجرا آورده اسررت. بیشررترین انطبا با شرررایط بازار ایران و انشررا ا... در آتی با بازار های جوانی از وی گی های Faramet )فرامت( است

 • درباره ما
 • تماس با ما
 • وب سایت
 • ویدئوها
 • کاتالوگ ها
اطلاعات
تماس با ما
ویدئو
کاتالوگ
درباره ما

بازار دیجیتالی فلز ایرانیان، شرکتی خ صو صی بوده که با سرمایه فعاالن با سابقه صنعت فوالد ت شکیل شده و از برند Faramet( فرامت( ا ستفاده می کند. در م سیر طراحی از دانش بازاریابی سنتی و بازار دیجیتالی و در سطح داخلی و بین المللی توسط متخصصان علمی و تجربی استفاده شده است. شعار این بازار ، " سررری -آسرران-امن Safe-Easy-Fast " اسررت که بر اسررا آن سرریسررتمی سررری و ر سرعت،کاربر سند، ساده و آ سان و دارای امنیت باال از دیدگاه های نرم افزاری و سخت افزاری ، هک و نفوذ می باشد. فروش محصروالف فلزی به دلیل شررایط فیزیکی و گرانبوا بودن آن دارای و رعیت خاا می باشرد. تفاوف وزن تئوری و واقعی مح صوالف یکی از چالش برانگیزترین مواردی ا ست که به این دلیل، فروش آن در ف ضای مجازی براسا سطح B2B گسترش چندانی نداشته است و سایت های موجود در سطح B2C باقی مانده اند و سایت های معروف جوانی نیز کمتر بدان وارد شده اند. Faramet(فرامت( با اتکا به دانش روز و تجربه طوالنی مدیران آن ، این سررطح را طراحی و به مرحله اجرا آورده اسررت. بیشررترین انطبا با شرررایط بازار ایران و انشررا ا... در آتی با بازار های جوانی از وی گی های Faramet )فرامت( است

تماس با ما

88993290-88954270-021

09044255290

ویدئو
درباره ما

بازار دیجیتالی فلز ایرانیان، شرکتی خ صو صی بوده که با سرمایه فعاالن با سابقه صنعت فوالد ت شکیل شده و از برند Faramet( فرامت( ا ستفاده می کند. در م سیر طراحی از دانش بازاریابی سنتی و بازار دیجیتالی و در سطح داخلی و بین المللی توسط متخصصان علمی و تجربی استفاده شده است. شعار این بازار ، " سررری -آسرران-امن Safe-Easy-Fast " اسررت که بر اسررا آن سرریسررتمی سررری و ر سرعت،کاربر سند، ساده و آ سان و دارای امنیت باال از دیدگاه های نرم افزاری و سخت افزاری ، هک و نفوذ می باشد. فروش محصروالف فلزی به دلیل شررایط فیزیکی و گرانبوا بودن آن دارای و رعیت خاا می باشرد. تفاوف وزن تئوری و واقعی مح صوالف یکی از چالش برانگیزترین مواردی ا ست که به این دلیل، فروش آن در ف ضای مجازی براسا سطح B2B گسترش چندانی نداشته است و سایت های موجود در سطح B2C باقی مانده اند و سایت های معروف جوانی نیز کمتر بدان وارد شده اند. Faramet(فرامت( با اتکا به دانش روز و تجربه طوالنی مدیران آن ، این سررطح را طراحی و به مرحله اجرا آورده اسررت. بیشررترین انطبا با شرررایط بازار ایران و انشررا ا... در آتی با بازار های جوانی از وی گی های Faramet )فرامت( است

بستن
تماس با ما

88993290-88954270-021

09044255290

بستن
اطلاعات

بازار دیجیتالی فلز ایرانیان، شرکتی خ صو صی بوده که با سرمایه فعاالن با سابقه صنعت فوالد ت شکیل شده و از برند Faramet( فرامت( ا ستفاده می کند. در م سیر طراحی از دانش بازاریابی سنتی و بازار دیجیتالی و در سطح داخلی و بین المللی توسط متخصصان علمی و تجربی استفاده شده است. شعار این بازار ، " سررری -آسرران-امن Safe-Easy-Fast " اسررت که بر اسررا آن سرریسررتمی سررری و ر سرعت،کاربر سند، ساده و آ سان و دارای امنیت باال از دیدگاه های نرم افزاری و سخت افزاری ، هک و نفوذ می باشد. فروش محصروالف فلزی به دلیل شررایط فیزیکی و گرانبوا بودن آن دارای و رعیت خاا می باشرد. تفاوف وزن تئوری و واقعی مح صوالف یکی از چالش برانگیزترین مواردی ا ست که به این دلیل، فروش آن در ف ضای مجازی براسا سطح B2B گسترش چندانی نداشته است و سایت های موجود در سطح B2C باقی مانده اند و سایت های معروف جوانی نیز کمتر بدان وارد شده اند. Faramet(فرامت( با اتکا به دانش روز و تجربه طوالنی مدیران آن ، این سررطح را طراحی و به مرحله اجرا آورده اسررت. بیشررترین انطبا با شرررایط بازار ایران و انشررا ا... در آتی با بازار های جوانی از وی گی های Faramet )فرامت( است

بستن
ویدئو
بستن

افزودن نظر جدید

Filtered HTML

 • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 15 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.