حمید آذرمند

مدیر سابق اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی

هیچ اطلاعاتی موجود نیست