امیر تقی خان تجریشی

عضو هیات مدیره و معاون سرمایه گذاری گروه مالی فیروزه

هیچ اطلاعاتی موجود نیست