محمد فرجود

مدیرعامل هلدینگ فناوری و نوآوری بانک تجارت

هیچ اطلاعاتی موجود نیست