وحید شامخی

مدیر ارشد توسعه کسب و کار نوبیتکس

هیچ اطلاعاتی موجود نیست