حسن خوشپور

مدیر کل اسبق دفتر امور بنگاه ها و خصوصی سازی سازمان برنامه و بودجه

هیچ اطلاعاتی موجود نیست