محمد فاطمیان

عضو صاحب نظر صنعت در شورای رقابت، مشاور سابق وزیر و مدیرکل دفتر امور صنایع معدنی وزارت صمت

هیچ اطلاعاتی موجود نیست