حامد عادلی نیک

سرپرست گروه پژوهش های معدن و صنایع معدنی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

هیچ اطلاعاتی موجود نیست