آسیه حاتمی

مدیرعامل ایران تلنت

هیچ اطلاعاتی موجود نیست