حمید علاماتی

نائب رییس هیات مدیره انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران

هیچ اطلاعاتی موجود نیست