مجید فخاری

کارشناس ارشد تحقیقات بازاریابی فولاد مبارکه اصفهان

هیچ اطلاعاتی موجود نیست