سعد عبدی

مدیر امور نظارت و برنامه ریزى شرکت ملى صنایع مس ایران

هیچ اطلاعاتی موجود نیست