علیرضا شهیدى

رئیس سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور

هیچ اطلاعاتی موجود نیست