سیدرضا عظیمى

مدیر اجرایى و دبیر شوراى هماهنگى طرح احیا، فعالسازى و توسعه معادن کوچک مقیاس شرکت تهیه و تولید مواد معدنى ایران

هیچ اطلاعاتی موجود نیست