بهروز رحمتى

معاون توسعه و اکتشافات شرکت ملى صنایع مس ایران

هیچ اطلاعاتی موجود نیست