حسین ثقفی

معاون توسعه مجتمع مس آذربایجان

هیچ اطلاعاتی موجود نیست