محمود خدادادي

معاون توسعه مجتمع مس سرچشمه

هیچ اطلاعاتی موجود نیست