حسام مقدم علی

معاون بهره برداري و اکتشاف شرکت تهیه و تولید مواد و معدنی ایران

هیچ اطلاعاتی موجود نیست