شهریار متوکل

مدیر امور اکتشافات و مهندسی توسعه شرکت ملی صنایع مس ایران

هیچ اطلاعاتی موجود نیست