امیر صباغ

مدیر اقتصادى و توسعه سرمایه گذارى سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنایع معدنى ایران ( ایمیدرو)

هیچ اطلاعاتی موجود نیست