آریا صادق نیت حقیقى

عضو هیات مدیره سندیکاى صنایع آلومینیوم ایران

هیچ اطلاعاتی موجود نیست