حسن صحرایى پاریزى

مدیر امور تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه

هیچ اطلاعاتی موجود نیست