معصومه ترابى پاریزى

رییس هیدرومتالورژى امور تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه

هیچ اطلاعاتی موجود نیست