محمدرضا ابراهیم نژاد

رئیس آموزش مجتمع مس سرچشمه

هیچ اطلاعاتی موجود نیست