محسن یحیایى

عضو هیئت علمی دانشگاه کوئینزلند، مدیر شرکت CTS و مدیر گروه مدلسازی پیشرفته و کنترل در مرکز تحقیقات JKMRC استرالیا 

هیچ اطلاعاتی موجود نیست