ابراهیم جمیلى

رئیس انجمن صنفى کارفرمایى تولیدکنندگان شمش سرب ایران

هیچ اطلاعاتی موجود نیست