مصطفى زیدآبادى نژاد

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست مجتمع مس سرچشمه

هیچ اطلاعاتی موجود نیست