مصطفى زیدآبادى نژاد

مدیر HSE مجتمع مس سرچشمه

هیچ اطلاعاتی موجود نیست