مجید ضیایی

مدیر عامل شرکت صنایع مس شهید باهنر

هیچ اطلاعاتی موجود نیست