یوسف جزء پیری

مدیر پروژه کارخانجات اسید فسفریک و کودهای شیمیایی فسفاته شرکت ملی صنایع مس ایران

هیچ اطلاعاتی موجود نیست