وحید امیری

مدیر آموزش و تجهیز نیروی انسانی مجتمع مس سرچشمه

هیچ اطلاعاتی موجود نیست