حسین شریفی

مدیر HSE معدن مس میدوک

هیچ اطلاعاتی موجود نیست