مرتضی حاجی احمدی

مدیر HSE مجتمع مس سونگون

هیچ اطلاعاتی موجود نیست