محمدجواد خلیلی

مشاور مدیرعامل و مدیر گروه روابط عمومى شرکت ملى صنایع مس ایران

هیچ اطلاعاتی موجود نیست