محمدرضا کافی

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ملی صنایع مس ایران

هیچ اطلاعاتی موجود نیست