عزت اله اکبری تالارپشتی

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

هیچ اطلاعاتی موجود نیست