محمد مسعود سمیعی نژاد

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری پارسیان

هیچ اطلاعاتی موجود نیست