مهدی بهرامی

مدیر عامل شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان

هیچ اطلاعاتی موجود نیست