کاووس قاسمی

مدیر کل دفتر بهره برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیچ اطلاعاتی موجود نیست