علیرضا رضایی

مدیر ارزیابی و اکتشاف شرکت فولاد مبارکه اصفهان

هیچ اطلاعاتی موجود نیست