محمد فرجود

مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران

هیچ اطلاعاتی موجود نیست