حامد پارسانیا

مدیر اداره تحول فناوری اطلاعات بانک تجارت

هیچ اطلاعاتی موجود نیست