عیسی زارع پور

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

هیچ اطلاعاتی موجود نیست