محمد طهرانی

مدیر توسعه کسب و کار کنسرسیوم ققنوس

هیچ اطلاعاتی موجود نیست