سعید پیرمرادی

مدیر صنایع معدنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

هیچ اطلاعاتی موجود نیست