رحیم نصر

سرپرست معاونت خدمات مهندسی و ساخت شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی

هیچ اطلاعاتی موجود نیست