مریم کرباسی

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و مدیر فنی آزمایشگاه تخصصی مواد و متالورژی رستاک

هیچ اطلاعاتی موجود نیست