کیارش مهرانی

معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی صنایع مس ایران

هیچ اطلاعاتی موجود نیست